Referat af generalforsamling i Ældreidrættens Hus d. 30/3 2016

Mødet blev gennemført i henhold til dagsorden.

– 1) Valg af dirigent.

Jimmy Andersen blev valgt. Der var ikke angivet dato på indkaldelsen, hvilket afstedkom at dirigenten spurgte om forsamlingen kunne godkende at der var indkaldt rettidigt. Dette blev godkendt

– 2) Valg af referent.

Preben Rasmussen blev valgt.

– 3) Formandens mundtlige beretning.

Hans Ole Andersen fremlagde årsrapporten, der efterfølgende blev godkendt. I forhold til cafeen skal der findes en hjælper til torsdag morgen fra 8.30-9.15.

– 4) Fremlæggelse af regnskab og budget til godkendelse.

Hans Ole Andersen fremlagde regnskaberne for Ældreidrættens Hus og seniorcafeen.
Begge regnskaber blev godkendt.
I forbindelse med overskuddet i cafeen fremkom der flg. forslag til anvendelse af midlerne:
• Indkøb af udstyr
• Tur på skinnecyklerne i Tommerup
• Kursus i faldteknik
• Førstehjælpskursus.

Der var i øvrigt spørgsmål vedr. lønudgiften, tilgodehavender, medlemsantal, bevillingen til en ny træningssal og sponsorindtægten fra Energi Fyn.
Preben Rasmussen svarede på alle spørgsmål og meddelte at forslagene tages med på
lærermøde og i bestyrelsen.
Budgettet for 2016 blev godkendt.

– 5) Ingen indkomne forslag.
– 6) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

Bjarne Christiansen og Erling Stage Olsen blev genvalgt for et år.

– 7) Evt.

Formanden takkede dirigenten for ledelsen af mødet og deltagerne for fremmødet og de engagerede spørgsmål.
Referent: Preben Rasmussen d. 31/3.