referat fra generalforsamling 28/3-23

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent. Børge Winther blev valgt.

Gnf. er lovligt indvarslet og kan derfor gennemføres.

2. Valg af referent. Preben Rasmussen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Hans Ole Andersen og Preben Rasmussen (PR) fremlagde.

Den supplerende mundtlige beretning.

Der var ros for vores indlæg i avisen.

Derefter blev beretningen godkendt.

4. Regnskab til godkendelse.

Hans Ole gennemgik regnskabet. Ros fra forsamlingen

til at vi nu har betalt lånet ned.

Derefter blev det godkendt.

Budget til orientering.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev vedtaget.

6. Valg af brugerrepræsentanter og suppleanter.

Alle blev genvalgt. Alle kan ses på hjemmesiden.

7. Evt. Spørgsmål. Hvor mange medlemmer er der?

PR: Det får vi undersøgt i løbet af i år, idet der

indføres et basis medlemskort for alle medlemmer.

Der er behov for et vikarkorps til cafebemandingen.

Allis Egekjær og Ulla Jørgensen meldte sig.

Vi arbejder på at få mobile pay på kontoret.

Referent: PR