Generalforsamling 20/3

Referat af generalforsamling onsdag d. 20. marts 2024.
Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden

 1. Valg af dirigent.
  Børge Winther blev valgt. Han konstaterede at der var indkaldt rettidigt og at
  generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.
 2. Valg af referent.
  Preben Rasmussen (PR) blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
  Hans Ole Andersen (HOA) fremlagde den mundtlige beretning, der derefter blev
  godkendt af alle.
 4. Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering.
  HOA fremlagde regnskabet. Der var to spørgsmål. 1 vedr. vores driftstilskud, 1 vedr.
  vores indtægt ved koncertarrangementer.
  Driftstilskuddet er fra Odense kommune og er baseret på en 4 årig driftsaftale.
  Indtægten fra koncertarrangementet er vores honorar for vores indsats ved
  Tinderbox. Derefter blev regnskabet godkendt af alle.
  HOA orienterede om budgettet for 2024.
 5. Indkomne forslag.
  Ingen.
 6. Valg af brugerrepræsentanter.
  Ingelise Bille, Birgit Worre og Palle Møhring Madsen blev genvalgt.
  Christa Skau og Jeanette Iskou blev genvalgt som suppleanter. Børge Jensen blev
  nyvalgt som suppleant.
 7. Eventuelt.
  HOA nævnte, at der kan være parkeringsproblemer, men at vi ikke går ind for en
  løsning med betalingsparkering.
  Referent: PR d. 21/3.