referat fra generalforsamling 15/9 2020

Referat af generalforsamling i Ældreidrættens Hus, tirsdag d. 15/9 2020.

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1) Valg af dirigent: Børge Vinther blev valgt. Han startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2) Valg af referent: Preben Rasmussen blev valgt

3) Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formand Hans Ole Andersen fremlagde årsberetningen.

Der var efterfølgende spørgsmål vedr.:

· Antal hold: 88

· Hvad gør vi i forhold til de svage, nye medlemmer: Forslag: nye begynderhold, nye små hold, individuel træning. Forslagene tages med i den kommende planlægning.

· Samarbejdet med AOF: AOF har overtaget en del af de hensynstagende hold. Til gengæld er de med til at understøtte demensholdene.

Derefter blev årsberetningen godkendt af alle.

4) Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering.

Formanden fremlagde regnskabet.

Der var spørgsmål vedr. vores gæld: Svar: Vi skylder ca. 153.000 på vores lån til Nordea, de øvrige skyldige omkostninger pr. 31/12 er betalt.

Derefter blev regnskabet godkendt af alle.

Formanden fremlagde budgettet til orientering.

5) Ingen indkomne forslag

6) Valg af brugerrepræsentanter: Per Jensen ønskede ikke genvalg. Palle Møhring Madsen blev valgt.

To nye suppleanter blev valgt: Christa Skau og Jeanette Iskou.

7) Evt.

Forslag: Vinduer og døre bør åbnes når vi har hold i gym.salen. Tages med til lærerne.

Tak til Per Jensen for hans indsats i bestyrelsen.

Tak til Børge Vinther for dirigentfunktionen.

Referent: Preben Rasmussen d. 16/9 2020