Vedtægter for ÆIH

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”ÆLDREIDRÆTTENS HUS”

§ 1 NAVN OG HJEMSTED.

Stk. 1                  Foreningens navn:                    Ældreidrættens Hus

Stk. 2                  Foreningens hjemsted:           Odense Kommune

§ 2 VISION OG FORMÅL FOR ÆLDREIDRÆTTENS HUS.

VISION:

Ældreidrættens Hus´ tilbud understøtter Odenses vision AT LEGE ER AT LEVE.

Det skal være sjovt for alle seniorer at deltage i idræts- og motionstilbud. Ældreidrættens Hus har fokus på alle aspekter af seniorers sundhed og vil sikre bredde i såvel tilbuddene som i målgrupper.

Ældreidrættens Hus vil gennem idræt og motion medvirke til at forebygge fysiske, psykiske og sociale handicaps samt styrke de sociale relationer mellem seniorer generelt. Gennem Idræt og motion bidrager Ældreidrættens Hus til stærke fællesskaber med fokus på den enkeltes livsindhold, livsglæde og livskvalitet.

FORMÅL:

Ældreidrættens Hus har som formål at:

 • Tilbyde alle seniorer i Odense motion med udgangspunkt i den enkeltes forventninger, ønsker og behov.
 • Synliggøre og informere om idræts- og motionstilbud for seniorer.
 • Understøtte lokale (idræts) foreningers mulighed for at etablere idræts- og motionstilbud lokalt
 • Oprette satellitter af Ældreidrættens Hus.
 • Udvikle, etablere og gennemføre idræts- og motionstilbud gennem samarbejde med andre, eksempelvis med (idræts) foreninger, patientforeninger og Odense Kommune/ÆHF.
 • Have fokus på udvikling af tilbud om idræts- og motionstilbud til målgrupper, det er særligt vanskeligt at nå.

§ 3 MEDLEMSKREDS.

Stk. 1 Ældreidrættens Hus´ medlemskreds er:

 • SIKO
 • Ældrerådet
 • Brugere af Ældreidrættens Hus

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”ÆLDREIDRÆTTENS HUS”

§ 4 GENERALFORSAMLING.

Stk. 1 Generalforsamlingen er den højeste myndighed.  Der afholdes generalforsamling i 1. kvartal hvert år. Berettiget til at deltage i generalforsamlingen er:

 • Medlemmer af bestyrelsen i SIKO.
 • Medlemmer af Ældrerådet.
 • Brugere af Ældreidrættens Hus.

Alle har taleret på generalforsamlingen.

Stk. 2 Stemmeberettigede er:

 • SIKO                                                             3 stemmer
 • Ældrerådet                                                2 stemmer
 • Brugere af Ældreidrættens Hus        3 stemmer

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved et simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3 Der vælges 2 interne revisorer samt 2 revisorsuppleanter. Revisorer vælges for 2 år ad gangen. 1 vælges i lige år, og 1 vælges i ulige år.

På første generalforsamling i 2012 vælges 2 interne revisorer. En for 2 år og en for 1 år.

Suppleanter vælges for 1 år.

Stk. 4 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemskredsens repræsentanter er til stede. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig.

Stk. 5 Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med en frist på minimum 30 dage. Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6 Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før mødet.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.
 4. Bestyrelsen fremlægger regnskab til godkendelse og budget til orientering.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 7. Eventuelt.

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”ÆLDREIDRÆTTENS HUS”

§ 5 BESTYRELSEN.

Stk. 1 Bestyrelsen består af:

 • 3 medlemmer vælges af SIKO.
 • 2 medlemmer vælges af Ældrerådet.
 • 3 medlemmer vælges af og blandt brugerne af Ældreidrættens Hus.

Der udpeges en personlig suppleant til hvert medlem af bestyrelsen.

Stk. 2 Suppleanter indtræder ved fravær ud over 6 måneder. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder.

Stk. 3 Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og yderligere 1 medlem.

Stk. 4 Bestyrelsen for Ældreidrættens Hus træffer de overordnede strategiske beslutninger, ligesom den er ansvarlig for den daglige drift i forholde til eks.:

 • Budget.
 • Ansættelse af personale.
 • Almindelig administration.
 • Samarbejdsaftaler.
 • Mv.

Stk. 6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Af forretningsordenen fremgår fordelingen af opgaver og kompetencer for henholdsvis bestyrelsen, forretningsudvalget samt for ansatte i Ældreidrættens Hus.

Stk. 7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres med almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8 Der udsendes beslutningsreferat af bestyrelsesmødet til bestyrelsens medlemmer, suppleanter samt til formændene i medlemskredsen.

 § 6 FORRETNINGSUDVALGET.

Stk. 1 Udformer dagsorden til bestyrelsesmøder

Stk. 2 Træffer uopsættelige beslutninger

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN ”ÆLDREIDRÆTTENS HUS”

§ 7 TEGNINGSREGLER.

Bestyrelsen tegner foreningen. Bestyrelsen bemyndiges til at uddele prokura.

§ 8 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen. Desuden skal der indkaldes, når mindst 50 % af medlemskredsen skriftligt begærer dette og fremsendes begrundet dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal i alle tilfælde ske med 14 dages varsel.

§ 9 VEDTÆGTSÆNDRINGER.

Vedtægtsændringer kan kun ske med et flertal på mindst 2/3 af medlemskredsen på en generalforsamling.

§ 10 OPLØSNING AF FORENINGEN.

Stk. 1 Opløsning af foreningen kan finde sted med et flertal på mindst 2/3 af medlemskredsen på en generalforsamling.

Stk. 2 Aktiver, der er stillet til rådighed af Odense Kommune, tilbageleveres.

Stk. 3 Foreningens formue i øvrigt skal anvendes i overensstemmelse med formålet i § 2.

Stk. 4 Fordeling af formuen og anvendelsen af denne efter stk. 3 træffes af bestyrelsen.

§ 11 STIFTELSESDATO.

Vedtaget på generalforsamlingen den 7. marts 2012 med virkning fra generalforsamlingen.