Referat af generalforsamling i Ældreidrættens Hus onsdag d. 27/3 2019.

Mødet blev afviklet i henhold til dagsorden.

1. Valg af dirigent.

Børge Vinther blev valgt. Han konstaterede at gnf. var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referent.

Preben Rasmussen blev valgt.

3. Bestyrelsens beretning til godkendelse.

Formand Hans Ole Andersen gav ordet videre til daglige leder Preben Rasmussen, der aflagde den mundtlige beretning som supplement til den skriftlige årsrapport. Beretningen blev derefter godkendt ensstemmigt.

4. Regnskab og budget til godkendelse.

Formand Hans Ole Andersen fremlagde regnskab og budget til godkendelse.

Der var et par opklarende spørgsmål i forhold til anvendelse af overskuddet fra cafeen, der blandt andet anvendes til afbetalingerne på byggelånet fra Nordea.

Desuden et spørgsmål om der er mange kontingentrestancer.

Svaret er nej.

Derefter blev regnskab og budget godkendt.

5. Vedtægtsændringer til godkendelse.

Samtlige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget.

De nye vedtægter kan findes på hjemmesiden medio april.

6. Valg af brugerrepræsentanter.

Ingelise Bille og Birgit Worre Christiansen blev valgt. Ulla Jørgensen blev valgt som suppleant.

7. Evt.

Intet

Ref: Preben Rasmussen 2/4